Jdi na obsah Jdi na menu
 


2013 - Předání areálu městu

11. 4. 2013

Odolena Voda, 15.05.2013

MĚSTO MÁ ZÁJEM PROVOZOVAT TENISOVÝ AREÁL 

V reakci na naše nucené předání tenisového areálu městu, uskutečněné dne 6.5.2013, se rada města usnesla, jak prohlašuje v bodě č.40 svého usnesení č.7/2013 ze dne 7.5.2013, že město má 

"zájem provozovat tenisový areál pro veřejnost ",

a že za tímto účelem hodlá

"učinit všechna legislativní opatření pro obnovení provozu tenisového areálu ...... a jeho zpřístupnění veřejnosti ".

 

 Odolena Voda, 06.05.2013

TENISOVÝ AREÁL NUCENĚ  PŘEDÁN MĚSTU 

Jak se potvrdily naše informace uvedené v závěru předchozího příspěvku, starostka města Dita Výborová nás na poslední chvíli informovala o svém rozhodnutí zrušit domluvené předání tenisového areálu městu, naplánované na pátek 03.05.2013. Písemné zdůvodnění nepřevzít areál tvoří natolik zmatené právní fráze, postrádající smysl, jako kdyby je napsal začínající advokátní koncipient po několika panácích, a proto by bylo jen ztrátou času v nich hledat jiné důvody než oddálení převzetí tenisového areálu městem. To ale ukazuje na jednu zajímavou věc, a to že městu snad opravdu vůbec nejde o to nějak rychle vyřešit situaci kolem tenisu, tak aby se k němu dostala "široká veřejnost" jak se nám starostka snažila po celou dobu namluvit. Jinak by totiž vedení města logicky naši nabídku na předání tenisového areálu muselo s povděkem přijmout a začít konečně pracovat na naplňování svých údajných vizí bez nás, zvláště po té, co se nám snaží neustále naši činnost všemožně znepříjemňovat, omezovat, zpochybňovat naše vlastnictví vybudovaného areálu, diktovat nám své podmínky a nad to stavět svoje nároky plynoucí z vlastnictví pozemků na kterých se areál nachází.

Aby se naplno odhalila pravá podstata věci, ať už je jakákoliv, a tenisový areál začal opět a ještě letos fungovat, je třeba nyní, na prahu začínající sezóny, naplno jednat a na nic už nečekat. Proto jsme se rozhodli ve shodě s vedením TJ Aero, jednostranně areál městu předat, a to ihned, tak aby byla rada nucena situaci řešit rychle a neodkládala to na neurčito, tak jak je zvyklá.

Tak se také stalo a dne 6.května 2013 jsme do podatelny městského úřadu doručili příslušný dopis oznamující naše předání tenisového areálu městu spolu s předávacím protokolem, klíčem od vstupu a fotodokumentací stavu tenisového areálu pořízenou v den předání.

Věříme, že město uchopí tuto příležitost za správný konec a již v brzké době samo nabídne, a podle svých představ, občanům možnost si zahrát na Vodolce tenis. Brzké znovuotevření areálu uvítáme samozřejmě i my, členové tenisového oddílu spolu s pravidelně hostujícími nečleny a ostatními příznivci tenisu z Odolené Vody a okolí, protože jsme zde všichni byli zvyklí po léta sportovat a setkávat se při různých akcích.

A aby se to městu povedlo, v tom mu teď už jen můžeme držet naše palce.     

 

Odolena Voda, 03.05.2013

 ZAČALO TO CEDULÍ

Vzhledem k množícím se dotazům ze strany zájemců o tenis z Odolené Vody a okolí ohledně toho, co se v současné době děje (či spíše neděje) v tenisovém areálu předkládáme následující výčet událostí, které vyústily až k letošnímu ukončení činnosti tenisového oddílu v tenisovém areálu v Odolené Vodě (viz PROHLÁŠENÍ VÝBORU TENISOVÉHO ODDÍLU ze dne 11.04.2013):

Koncem r.2007 výbor tenisového oddílu začal uvažovat o možnosti revitalizace tenisového areálu a za tímto účelem využít možnosti získat dotace z fondů EU. Při přípravě žádosti o dotace bylo zjištěno, že pozemky na kterých se tenisový areál nachází, nepatří TJ Aero jak se do té doby „tradovalo“, ale městu. Výbor našeho oddílu společně s TJ Aero, pod kterou náš oddíl spadá, oslovil tehdejší vedení města se žádostí o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy (min. na 15 let), obdobně jako tomu bylo tehdy u jiných sportovních zařízení města Odolena Voda. Z nám neznámých důvodů, ale tehdejší vedení k žádnému uzavření smlouvy nepřistoupilo, ani nezdůvodnilo proč – jediným výsledkem po našich celkem 4 setkáních bylo to, že se město od nás dozvědělo, že pozemky pod tenisovým areálem patří městu, a pak to, že si v r.2010 tehdejší zástupci města přijeli tenisový areál prohlédnout. Nic víc. Po volbách na konci r.2010 jsme tedy oslovili se stejnou žádostí nově zvoleného starostu, který nás informoval o tom, že o záležitosti ví, a že jí chce řešit v rámci jakéhosi výběrového řízení na přelomu r.2011 a 2012. V průběhu r.2011 byl ale tento starosta odvolán a mj. ve stejném roce došlo i k požáru klubovny v tenisovém areálu, který byl úmyslně založen zloději po vloupání. Nově ustavené vedení města v čele se starostkou Ditou Výborovou nás k našemu milému překvapení samo kontaktovalo ohledně tenisového areálu koncem r.2011 s tím, že jím vadí cedule na tenisové boudě hlásající „Vstup jen pro členy oddílu“, a že by chtěli tenisový areál otevřít tzv.“široké veřejnosti“, tedy tak aby byly kurty nepřetržitě přístupné veřejnosti, což by znamenalo ustanovit do areálu osobu správce. Naše argumenty, že kurty mohou využívat a využívají po dohodě i nečlenové oddílu, vedení města nepovažovalo za dostatečné zajištění přístupu pro tzv."širokou veřejnost" (pozn. dodnes nám představitelé města nesdělili jaký je rozdíl mezi pojmy "veřejnost" a "široká veřejnost").  Události ale tím začaly rychle nabírat na spádu. Náš oddíl za celou dobu více než padesátileté existence nikdy správce neměl, a to hlavně z ekonomických důvodů – veškeré výdaje a příjmy tak byly po celou dobu v rovnováze a oddíl díky tomu nebyl závislý na pravidelných dotacích či grantech od města jako jiné sportovní oddíly. Osoba správce by tedy znamenala významný náklad, který by nebyl pro náš oddíl únosný, a proto jsme navrhli městu, že pokud trvá na své vizi otevření kurtů „široké veřejnosti“, že je třeba, aby ze svých prostředků plně hradilo náklady spojené s ustanovením osoby správce. V rámci těchto úvah jsme předložili vedení města písemný návrh spolupráce, který zahrnoval i náměty ke společné údržbě a obnově areálu a návrh několika variant na majetkoprávní uspořádání (nájemní smlouva s poskytnutím dotace na její finanční pokrytí, převod pozemků do vlastnictví TJ, odkoupení vybudovaného areálu městem, atd.). Město nejdříve o těchto návrzích jednalo, ale někdy v polovině roku 2012 s námi zcela jednat přestalo a postupně začalo provádět vlastní kroky bez našeho vědomí, kroky o kterých jsme se začali dozvídat až s odstupem – v létě 2012 např. postupně vypsalo 4 výběrová řízení na provoz tenisového areálu. Žádného zájemce, který by vyhověl nesmyslným požadavkům zadání výběrového řízeni ale nenašlo. V únoru a březnu 2013 zase začalo zpracovávat jakési provozní řády a hledat správce areálu: obojí ale zůstalo "jen na papíře" jako úkoly pro místostarostu a starostku pod č.38 a č.39 " v rámci usnesení rady města č.3/2013, asi jako malá ukázka systému jak "funguje" vedení města: rada si klidně stanoví do svých usnesení jakékoliv úkoly jen aby vykázala nějakou činnost, z jejich plnění se v budoucnu ale nikomu nezpovídá, protože to po ní prostě nikdo ani nechce, chybí zde totiž kontrolní mechanismus a s tím související sankce a vyvození důsledků osobní odpovědnosti za případné neplnění. 

Nejasný postoj k vzniklé situaci, kterou svým tápáním, nerozhodností a nekompetentností způsobilo vedení města samo sobě, pak začal vrcholit od data 21.3.2013, kdy při místním šetření týkajícím se vyhořelé klubovny se delegace města (starostka a právník) vyslovila pro odkoupení tenisového areálu od TJ AERO za cenu kterou stanoví znalecký posudek. Tento příslib mělo stvrdit následné rozhodnutí rady dne 3.4.2013. Rada však nic takového neschválila resp. namísto toho alibisticky schválila bodem č.6 v rámci svého usnesení č.5/2013, že pro r.2013 smí areál užívat tenisový oddíl, ale již bez toho aby stanovila co bude následovat poté. Proto se výbor našeho oddílu ve shodě s TJ AERO po tomto rozhodnutí rady města rozhodl, že po 5-ti letech vleklých jednání s radnicí (celkem třemi starosty), které nevedly k ničemu jinému než jen k opakovanému oddalování uzavření nějaké dlouhodobé a smysluplné dohody, že raději předáme tento areál městu, a tím mu dáme prostor aby od začátku nové sezóny 2013 mohlo začít realizovat své vize tenisového areálu otevřeného "široké veřejnosti". Tímto krokem jsme se tak chtěli vyhnout dalšímu protahování agónie a nejistoty, která nabrala na intenzitě od konce r.2011, kdy městu začala vadit ona cedule, jak je popsáno výše. V zájmu kontinuity provozu tenisového areálu jsme se tak raději smířili s menším zlem, a to s nejistým výsledkem při domáhání se majetkového vypořádání s městem za stavu, že jeho provozovatelem již bude město nebo třetí osoba. Za větší zlo by jsme považovali naše další provozování areálu, ale bez patřičné motivace vynakládat naše úsilí a finanční prostředky na jeho údržbu a provoz za situace, kdy je jeho budoucnost nejistá a záležela by na rozhodnutí vedení města, které se nejen všemožně snaží naše nároky neustále zpochybňovat, ale navíc naprosto nerozumí provozu sportovních areálů, ani nemá ve svém aparátu nikoho kompetentního s kým by se o takové záležitosti mohla poradit. Dále je také alarmující jak stávající představitelé města absolutně neznají jeho nedávnou historii, a jak jsme se při jednáních přesvědčili, ani ji poznat nemají zájem - zřejmě proto, že zde bydlí jen krátce nebo vůbec, a nemají proto k místu které spravují patřičný vztah, stejně tak jako jim chybí úcta k obyvatelům kteří zde léta žijí a ve svém volnu něco nezištně vybudovali nejen pro sebe ale i své spoluobčany. Jejich heslem totiž je, že než minulost je více zajímá budoucnost - s tím by se jistě dalo souhlasit kdyby je skutečně nějaká budoucnost, která přesahuje jejich osobní cíle a volební mandáty opravdu zajímala. Takoví lidé jsou proto pak s klidným svědomím schopni tvrdit, že tenisový areál, který jsme ve spolupráci s TJ Aero a za podpory tehdejšího n.p.Aero Vodochody vybudovali my, členové tenisového oddílu, stejně tak jako po celou dobu jeho trvání až dodnes, tj. 55 let, udržovali svou prací, ve svém volnu a na své náklady, by měl podle jejich absurdních právních výkladů patřit městu - jen proto, že město je podle katastru nemovitostí majitelem pozemků na kterých se nachází. Paradoxem, který jen dokresluje naprostou neschopnost vedení města správně rozhodovat a spravovat záležitosti jeho občanů pak zůstává, že jak starostka tak ani ostatní členové rady by dodnes bez naší informace nevěděli, komu tyto pozemky patří. 

Protože naším cílem primárně není finanční zisk, ale možnost sportovat a hrát v Odolené Vodě tenis, rozhodli jsme se tak, jak je uvedeno výše, tj. předat tenisový areál městu aby mohlo již od začátku sezóny 2013 začít areál provozovat samo a zcela podle svých vizí. V rámci těchto vizí by totiž měli mít možnost používat tenisový areál i všichni členové i nečlenové našeho oddílu, kteří byli po léta zvyklí na zdejších kurtech hrát tenis podle zaběhnutých pravidel. Tito sportovci by totiž tvořili z valné většiny onu "širokou veřejnost", o které se starostka D.Výborová tak ráda rozplývá.

Poslední informace zatím ale hovoří spíše o opaku, a o tom, že se město dokonce zdráhá tenisový areál převzít.

Pak ale vyvstává otázka:

O co vlastně vedení města v čele se starostkou Ditou Výborovou vůbec jde ?  

  

Odolena Voda, 02.05.2013

VÝZVA MĚSTU K PŘEVZETÍ TENISOVÉHO AREÁLU

V návaznosti na Prohlášení výboru tenisového oddílu ze dne 11.04.2013 (viz níže), byla dne 30.04.2013 doručena městu výzva jménem TJ Aero k převzetí tenisového areálu. Následně bylo ústně dohodnuto se starostkou města, že převzetí tenisového areálu do rukou zástupců města proběhne dne 03.05.2013.

 

PROHLÁŠENÍ VÝBORU TENISOVÉHO ODDÍLU:

Odolena Voda, 11.04.2013

Omlouváme se všem příznivcům vodolského tenisu, ale z důvodu dlouhodobě nerealistických požadavků vedení města na způsob provozování tenisového areálu bez jasného vymezení odpovědnosti města a současně jeho neochotu uzavřít dohodu o majetkoprávním vypořádání týkající se tenisového areálu, což jsou natolik elementární překážky, že bez jejich vyřešení nevidíme smysl v našem zajišťování dalšího  fungování areálu, byla veškerá činnost tenisového oddílu v tenisovém areálu TJ Aero Odolena Voda ukončena, tzn. včetně zajištění provozu, organizování turnajů a údržby kurtů od sezóny r.2013. 

Na základě tohoto rozhodnutí budeme neprodleně adresovat písemnou výzvu starostce města Odolena Voda k zajištění převzetí tenisového areálu zástupcem města tak, aby mohlo nově město podle svých vizí zařídit jeho opětovné fungování.